© 2020 by YOSHITAKA KONO.  

DAVID JAMES

The Influencers - 1883 Magazine